amalgamiczny


amalgamiczny
[амальгамічни]
adj
амальгамічний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.